Piešinių konkursas

VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO LAUREATAI

Labai dėkojame visiems Jums už dalyvavimą konkurse. Visi jūsų piešiniai yra PRASMINGI. Jūsų balsas yra girdimas.

Visi esate laukiami renginyje, vyksiančiame š. m. gegužės 31 d. LR Seime. Būtina iš anksto užsiregistruoti ( nuoroda, kur galite tai padaryti https://goo.gl/forms/HaSYF7MCwjioHrwt2) ir atvykti į Seimą su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (pasu / tapatybės kortele / mokinio pažymėjimu).

Konkurso laureatais skelbiami dalyviai, surinkę daugiausiai vertinimo komisijos balų.

Lauretų sąrašas:

3-6 metų amžiaus grupė

1 vieta: ARNAS KISIELIAUSKAS (Šiaulių kūdikių namai; mokytoja Karolina Kulikauskaitė)

2 vieta: JONĖ RAMANAUSKAITĖ (Avižienių lopšelis-darželis; mokytoja Marina Sinkevič)

3 vieta: AIRA KLASTAITYTĖ (Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė“; mokytoja Daiva Šeštokienė)

7-10 metų amžiaus grupė

1 vieta: GINTARĖ MALAUKYTĖ (Kauno Veršvų gimnazija; mokytoja Janina Rimydienė)

2 vieta: ANDRĖJA ŠEDBARAITĖ (Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“; mokytoja Rasa Damulytė)

3 vieta: MATAS KUMETAITIS (Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis; mokytoja Rita Judžentienė)

11-15 metų amžiaus grupė

1 vieta: KORNELIJA ŠAUKLYTĖ (Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija; mokytoja Jovita Šlivinskienė)

2 vieta: KORNELIJA MONKUTĖ (Vilniaus Petro Vileišio progimnazija; Tadas Traidoras)

3 vieta: RUGILĖ BERŽINYTĖ (Šilalės meno mokykla; mokytoja Sonata Dargienė)

16-18 metų amžiaus grupė

1 vieta: KAMILĖ JANKAUSKAITĖ (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija; mokytoja Vilija Lesauskienė)

2 vieta: SIMONA SKUČAITĖ (Marijampolės profesinio rengimo centras; mokytoja Kristina Mickevičienė)

3 vieta: PAULINA BUNDONYTĖ (Kauno „Saulės“ gimnazija; mokytoja Asta Matukynaitė-Varnauskienė)

SVEIKINAME

 

________________________________________________________________________________
„Lietuvos vaikų balsas“ Dalyvio anketa

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų piešinių konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai – Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, VO „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“ (toliau – Organizatorius).
3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: doc. dr. Jautrė R. Šinkūnienė, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę jiems rūpimais klausimais. Piešiniais siekiama atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į vaiko gyvenimo aktualijas.
5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais.
6. Uždaviniai:
6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą;
6.2. Puoselėti vaikų meninę saviraišką ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos vaikai (nuo 3 iki 18 metų).

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkursui pateikiamas piešinys, kurio pavadinimas turi atitikti konkurso tikslą – išreikšti nuomonę rūpimu klausimu (džiugesį, abejonę, nuogąstavimą, prašymą, siūlymą ir kt.)
9. Darbų autoriais gali būti tik pavieniai vaikai. Vienas vaikas gali būti tik vieno piešinio autorius.
10. Konkursui pateikiami dailės darbai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, akvarele, aliejumi, spalvotais pieštukais, kreidelėmis, taip pat galima naudoti gamtines medžiagas.
11. Konkursui pateikti dailės darbai turi būti atlikti tik dailės raiškos priemonėmis (ne kompiuterine technika).
12. Piešinio lapo formatas – A4.
13. Pateikiant piešinį užpildoma atskira dalyvio anketa (žr. priedą). Anketą būtina užpildyti didžiosiomis raidėmis ir išsiųsti su piešiniu.
14. Kiekvienas dalyvis siunčia (pristato) savo piešinį Organizatoriui adresu: Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (V-252 kab.), Ateities 20, LT-08303 Vilnius.

V. VERTINIMO KRITERIJAI
14. Konkursui pateikti darbai vertinami 3-6, 7-10, 11-15, 16-18 metų amžiaus grupėse.
15. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją iš 5 (penkių) kompetentingų asmenų.
16. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:
16.1. Piešinio atitikimą temai;
16.2. meninės raiškos priemonių valdymą;
16.3. kūrybiškumą;
16.4. kompozicijos originalumą;
16.5. estetiškumą.
17. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 3 nugalėtojus.
18. Nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, vyksiančioje Vilniuje 2017 m. gegužės 31 dieną Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje.
19. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai yra nevertinami.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

20. Darbai iki 2017 m. gegužės 16 d. pristatomi adresu: Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (V-252 kab.), Ateities 20, LT-08303 Vilnius (su prierašu Piešinių konkursui „Lietuvos vaikų balsas“).
21. Vertinimo komisija 2017 m. gegužės 23 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje http://vaikubalsas.mruni.eu/ bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.
22. Konkurso nugalėtojų piešiniai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje http://vaikubalsas.mruni.eu/

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

22. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną 2017 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Seime.
24. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o mokytojams, kurių mokiniai taps nugalėtojais, bus įteikti padėkos raštai.

VIII. KITOS SĄLYGOS

25. Konkurso dalyviai, atsiųsdami piešinius, sutinka su konkurso taisyklėmis ir perleidžia savo autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams.
26. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.
27. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
28. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams.
29. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MRU internetiniame puslapyje (http://vaikubalsas.mruni.eu/)

____________________________